Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

 

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen TXT INSIGHT B.V. en opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zijn altijd leidend.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen opdrachtgever en TXT INSIGHT B.V. zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art. 2 Aanbiedingen

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TXT INSIGHT B.V. verstrekte gegevens waarop TXT INSIGHT B.V. zijn aanbieding op heeft gebaseerd.
 2. De door TXT INSIGHT B.V. uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.
 3. Een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en TXT INSIGHT B.V. komt in ieder geval tot stand op het moment dat de opdrachtgever een akkoord geeft, mondeling, schriftelijk of per e- mail, op de offerte of aanbieding van TXT INSIGHT B.V..

 

Art. 3 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats vandienstverlening binnen Nederland.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief (dienst)reis- en verblijfkosten naar de overeengekomen plaats van dienstverlening buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De munteenheid van de tarieven zijn steeds in euro (€) en klant is verplicht alle betalingen in euro’s te voldoen.
 4. Geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Aan een leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Een door opdrachtgever kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen (vaste) prijs voor de opdrachtnemer indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 7. Tarieven worden per opdracht overeengekomen, voor de gehele duur van de opdracht.
 8. Bij langdurige opdrachten kan TXT INSIGHT B.V. haar tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. TXT INSIGHT B.V. factureert maandelijks op basis van nacalculatie voorzien van een urenspecificatie, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is twee weken (14 kalenderdagen) na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente, verhoogd met 2% verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

 

Art. 4 Overeenkomst, wijziging of beëindiging

 1. Overeenkomsten gelden voor de duur zoals schriftelijk tussen TXT INSIGHT B.V. en opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten tussen partijen, kunnen in overleg tussen partijen gewijzigd, dan wel aangepast worden. Afwijkingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden schriftelijk tussen partijen vastgelegd.
 3. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan twee maanden zijn tussentijds onder opgaaf van reden opzegbaar. Indien TXT INSIGHT B.V. op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds werkzaamheden heeft verricht, is de overeenkomst door opdrachtgever slechts partieel te ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door TXT INSIGHT B.V. niet is uitgevoerd. Bedragen die TXT INSIGHT B.V. voorafgaand aan de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met reeds verrichte werkzaamheden, blijven door opdrachtgever verschuldigd enzijn met ingang van de datum van ontbinding opeisbaar. Bij vroegtijdige beëindiging van kortlopende overeenkomsten worden administratiekosten à €250 in rekening gebracht.
 4. (Duur)overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of overeenkomsten zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging vindt plaats middels een aangetekende brief, onder opgaaf van reden voor de opzegging.
 5. Overeenkomsten kunnen met wederzijds goedvinden verlengd worden. Een dergelijke verlenging wordt schriftelijk vastgelegd.
 6. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.
 7. Ontbinding geschiedt per aangetekende brief.
 8. Ieder van de partijen mag de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang beëindigen ingeval (a) het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken; (b) de wederpartij surséance van de betaling heeft aangevraagd of aan de wederpartij is surséance van betaling verleend; (c) de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; (d) handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; (e) de fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet. In deze gevallen zijn de vorderingen van TXT INSIGHT B.V. onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding

 

Art. 5 Vertrouwelijke informatie

 1. TXT INSIGHT B.V. respecteert de privacy van de opdrachtgever en zal in het kader van de overeenkomst van opdracht verkregen informatie vertrouwelijk behandelen, deze niet openbaar maken en de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. Partijen staan ervoor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan TXT INSIGHT B.V. verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.
 4. TXT INSIGHT B.V. behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

 

Art. 6 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door TXT INSIGHT B.V. voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde content analyse modellen, woordenboeken, linguïstische regels, ontologiën, ontwerpen, documentatie, rapporten of overige materialen, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, berusten bij TXT INSIGHT B.V. of haar licentiegevers.
 2. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatievoor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door TXT INSIGHT B.V. specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde content analyse modellen, woordenboeken, linguïstische regels, ontologiën, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.
 3. TXT INSIGHT B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door TXT INSIGHT B.V. zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever TXT INSIGHT B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan TXT INSIGHT B.V.. Opdrachtgever zal daartoe de volmachten, informatie en medewerking aan TXT INSIGHT B.V. verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

 

Art. 7 Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal TXT INSIGHT B.V. tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatietechnologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien op een door de opdrachtgever gekozen locatie wordt gewerkt, verplicht de opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate en veilige huisvesting en het ter beschikking stellen van benodigde middelen en toegangscodes aan TXT INSIGHT B.V., teneinde de opdrachtnemer(s) in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.
 3. Opdrachtgever zal TXT INSIGHT B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart TXT INSIGHT B.V. voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door TXT INSIGHT B.V. geleverde diensten.

 

Art. 8 Uitvoering opleiding en training

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat TXT INSIGHT B.V. de inhoud en diepgang van de opleiding, training of demonstratie bepaalt.

 

 Art. 9 Inspanningsverplichting

 1. TXT INSIGHT B.V. zal opdrachten naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op de opdrachten is een inspanningsverplichting van toepassing: TXT INSIGHT B.V. doet haar uiterste best om de doelen van de opdrachtgever te behalen, maar kan niet garanderen dat met een vervaardigde content analytics strategie een bepaald resultaat wordt geboekt.
 2. Indien de werkzaamheden van TXT INSIGHT B.V. (mede) bestaan uit het geven van advies aan opdrachtgever, zal TXT INSIGHT B.V. opdrachtgever naar beste vermogen adviseren. Adviezen van TXT INSIGHT B.V. voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig informatietechnologiebedrijf mag stellen. TXT INSIGHT B.V. garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.
 3. Indien dit ten goede komt van de opdracht/opdrachtgever is TXT INSIGHT B.V. bevoegd derde(n) in te schakelen om de beoogde opdrachtdoelstellingen van de opdrachtgever te realiseren. Het betrekken van derde(n) vindt plaats na overleg en schriftelijke instemming van de opdrachtgever. Art. 5 is volledig van toepassing op inhuur van derde(n).

 

Art. 10 Aansprakelijkheid

 1. TXT INSIGHT B.V. is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als er sprake is van opzet of grove schuld. Een eventuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van TXT INSIGHT B.V. wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag dat als vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de dienstverlening in de overeenkomst is overeengekomen.
 2. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan €100.000.
 3. TXT INSIGHT B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TXT INSIGHT meldt.

 

Art. 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
 2. Duurt de overmachtsituatie langer dan zestig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht situatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

 

Art. 12 Partiële nietigheid

 1. Indien enige passage in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst van opdracht te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage, een regeling treffen die de bedoeling die TXT INSIGHT B.V. had met de desbetreffende passage het dichtst benadert

 

Art. 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verbandhoudend met de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Accepteer Lees meer